74 04 45 00 post@tcmn.no

Tele-Com Midt-Norge AS

Din leverandør innen montasje, velferdsteknologi, nettverk og datasikkerhet

SALGSBETINGELSER

VÅRE SALGSBETINGELSER

Standard salgsbetingelser for næringsvirksomheter.

1. GENERELT

1.1. Salgsbetingelsene gjelder for den Leveranse som er beskrevet i ordrebekreftelse, kontrakt, tilbud eller regningsunderlag.

2. DEFINISJONER

2.1. Kunde: Den bedrift som bestiller varer og eller tjenester fra Tele-Com Midt-Norge AS.
2.2. Leveranse: Varer og/eller tjenester som leveres fra Tele-Com Midt-Norge AS til Kunde
2.3. Levering: Det tidspunkt Kunde mottar leveransen på avtalt sted.
2.4. Standard kredittid: 14 dager

3. BETALINGSBETINGELSER

3.1. Kontraktssummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i henhold til Standard kredittid hvis ikke noe annet er avtalt skriftlig.

3.2. Avtalte delleveranser faktureres ved hver enkelt dellevering.

3.3. Ved for sen betaling har Tele-Com Midt-Norge AS krav på forsinkelsesrenter i medhold av lov om rente ved forsinket betaling.

3.4. Dersom det ikke er avtalt pris for installasjon betales dette etter medgått tid og materiell.

3.5. Tele-Com Midt-Norge AS har salgspant i det leverte utstyr inntil full betaling har skjedd, jfr. pantelovens
§§ 3-14 flg. Tele-Com Midt-Norge AS har rett til å kreve summarisk utlevering i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 9, hvis korrekt oppgjør ikke har funnet sted.

4. KLARGJØRING AV INSTALLASJONSSTED

4.1. Kunden skal for egen regning klargjøre installasjonssted slik at det gir nødvendig tilgang for montasjepersonell inkl. tilgjengelighet for maskiner, lifter, stilasjer og lignende som kreves for å få arbeidet utført på en sikker og effektiv måte.

4.2. Hvis Kunde er usikker på omfang av klargjøring skal Kunde kontakte Tele-Com Midt-Norge AS i forkant av avtalt installasjonstidspunkt for å avklare dette.

5. GARANTIBETINGELSER

5.1. Generelt
Med mindre annet er avtalt garanterer Tele-Com Midt-Norge AS at leveransen er fri for feil og mangler i en periode på inntil 12 måneder. Garantiperioden starter ved levering.

5.2. Begrensninger i garantien.
Tele-Com Midt-Norge AS sitt garantiansvar omfatter ikke forhold som Kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, lynnedslag, overspenning, statisk elektrisitet, vannskader, miljø/-klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningsmessige arbeider.
Tele-Com Midt-Norge AS er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller bruk som er i strid med anbefalinger/retningslinjer. Tele-Com Midt-Norge AS er heller ikke ansvarlig dersom kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold o.l. som ikke er godkjent av Tele-Com Midt-Norge AS.
Garantien omfatter ikke mangler som oppstår som en følge av normal slitasje.

5.3. Hvordan utbedring skal skje.
Kunden skal etter avtale levere utstyret for utbedring til Tele-Com Midt-Norge As, eller til serviceverksted Tele-Com Midt-Norge AS har anvist. Hvis Kunden sender utstyret, skjer transporten for Kundens regning og risiko.
Når feilen er avhjulpet, hentes utstyret av kunden eller den han bemyndiger. På anmodning fra Kunden kan Tele-Com Midt-Norge AS sende utstyret i retur til avtalt sted for kundens regning. Avhjelp under denne garanti vil bli foretatt mandag – fredag (virkedager) innenfor normal arbeidstid (0800-1600).
Hvis Kunden krever det, kan avhjelp også skje utenfor dette tidsrom, eller avhjelp kan skje hos Kunden, men da i begge tilfeller etter Tele-Com Midt-Norge AS sine ordinære betingelser (timesatser, reisetid osv.) for den type arbeid.

6. REKLAMASJON

6.1. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom vedkommende ikke gir Tele-Com Midt-Norge AS melding om mangelen innen rimelig tid etter at denne ble oppdaget, eller burde blitt oppdaget.

7. ERSTATNING

7.1. Direkte tap
Tele-Com Midt-Norge AS dekker direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Tele-Com Midt-Norge AS sin side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som følge av mangelen.

7.2. Indirekte tap
Tele-Com Midt-Norge AS kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap som følge av feil og mangler, medmindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Tele-Com Midt-Norge AS sin side.

7.3. Tele-Com Midt-Norge AS sitt samlede ansvar
Tele-Com Midt-Norge AS sitt samlede erstatningsansvar er begrenset opp til kontraktssum, men ikke høyere enn kr. 25.000,-.

Tele-Com Midt-Norge AS – 01.03.2023

Kontaktskjema

Tele-Com Midt-Norge AS

Hovedkontor

Russervegen 5, 7652 Verdal

Avd. Bergen

Midtunhaugen 10, 5224 Nesttun

Åpningstider

Mandag – fredag: 0800 – 1600

Ring oss

74 04 45 00